ОБЩИ УСЛОВИЯ
за изработка на интернет сайт (уеб сайт)

I. Настоящите Общи условия са неразделна част от договорните отношения при заявка за изработка на уеб сайт. Те регламентират важни особености при подписване на договор за изработка и/или при получаване на Задание за изработка на уеб сайт между – Физическо или Юридическо лице наричано за краткост Възложител (заявител) и “Аса Къмпани” ЕООД – Изпълнител и са неразделна част от него.
*„Уеб сайт” e обoсобеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
Настоящите Общи условия имат сила между страните от момента на получаване на попълнена заявка за изработка на уеб сайт на електронната поща на “Аса Къмпани” ЕООД изпратена от Възложителя.
чл.1.При получаване на попълнено Задание за изработка на уеб сайт (поръчка) от Възложител (заявител) на фирмения имейл (електронна поща) – info@asacompany.eu или чрез някоя от другите контактни форми посочени в официалния уеб сайт на фирмата, както, но и не само по телефон, Изпълнителят ще счита, че има легално приет Договор за изработка на уеб сайт (сайт).
чл.2. С направената поръчка (онлайн или на място в офиса) Възложителят (заявителят) се съгласява с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва.

II. Фирмени данни
“Аса Къмпани” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203639432, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, тел.: +359877880178; email: info@asacompany.eu.
III. Общи положения
чл.3. Преди да се започне работата по изработката на неговия сайт, Възложител (заявител) избира начина за изработката му – дали ще бъде с готов темплейт или с индивидуален дизайн (ако е с готов дизайн, то да посочи избрания темплейт, а ако е с индивидуален дизайн, да зададе ясни и точни насоки за изработка), да предостави поисканата от разработчика информация, свързана с изработката на сайта – брой бутони, домейн (име за сайта) и да предостави материалите за сайта (текстове, снимки, видеа, звук и други).
чл.4 “Аса Къмпани” не се наема да пише текстове и Възложителя (заявителя) отговаря изцяло за съдържанието на сайта си пред органите на реда и посетителите на сайта си за налични правописни грешки или проблеми с авторското право.
чл.5. Качените от “Аса Къмпани” материали в изработения сайт, ако не са подадени от Възложителя (заявителя) имат само примерен и/или демонстрационен характер, не са фактурирани в цената за изработка и Възложителят е длъжен при получаване на данните за достъп (паролите) до панел за управление на съдържанието т.нар. административната част на сайта си да ги замени със свои авторски или такива, чието право за ползване притежава.
чл.6. “Аса Къмпани” не носи отговорност и не могат да й се вменяват като вина, вреди от нарушени авторски права, суми, задължения и/или тежести последвали от различни действия или бездействия на Възложител (заявител), който не е спазил настоящите Общи условия.
IV. Oсъществяване на комуникация
чл.7. Всички оферти, запитвания и поддръжки се осъществяват САМO И ЕДИНСТВЕНO писмено, на имейл info@asacompany.eu с цел липса на недоразумения и наличие на точна и ясна комуникация между клиентът Възложителя (заявителя) и Изпълнителя – “Аса Къмпани”.
чл.8. Възложителят (заявителят) има правото да следи работния процес по време на изработката на сайта и да получава актуална информация.
Важно:
чл.9. Корекции в дизайна в процеса на работа се приемат до 3 пъти, не неограничено (за сайтовете с индивидуален дизайн).

V. Общи положения относно заплащането на услугата
чл.10. Възложителят (заявителят) заплаща цялата сума за изработката на сайта или 50% авансово преди започване на работа и 50% след като проектът е финализиран.
Фактура на Възложителя (заявителя) се изпраща при поискване, в срок от 5 дни след извършване на плащането.
чл.11. Изпълнителят не се ангажира да изпраща непоискани в този срок фактури.
чл.12. При отказ от поръчката от страна на Възложителя (заявителя), авансовото плащане не се възстановява.
чл.13. При неподадени материали за сайта до 5 работни дни след подаването на поръчка за изработка на сайт, както и липсата на кореспонденция до 5 работни дни след поръчката и авансовото му плащане, поръчката се счита за изпълнена и Възложителя (заявителя) дължи цялата сума за изработката му. В случай, че Възложителя (заявителя) откаже да заплати договорената сума или откаже да довърши проекта си без основателна причина, предстоят наказателни мерки според българското законодателство.
чл.14. Възложителя (заявителя) дължи плащане до 5 дни след възникването на основание за такова и след като е уведомен. След 10-тия ден Възложителя (заявителя) дължи такса за забавяне на плащането в размер на 20% от неплатената сума.
чл.15. Сайтът става собственост на Възложителя (заявителя) след окончателното му заплащане.

VI. Достъп до изработения сайт
чл.16. След финализирането на проекта, Възложителят/ заявителят получава инструкции за работа и достъп до панел за управление на съдържанието.
чл.17. Изпълнителят не отговаря за щети, нанесени върху сайта вследствие на неправилното му администриране или даване на пълен достъп до сайта на 3-ти лица.
В такива случаи Изпълнителят си запазва правото да откаже съдействие и техническа поддръжка.

VII. Срок на предоставяне на услугата
чл.18. Срокът на изпълнение на поръчката на Възложителя (заявителя) варира според натовареността на работния график на Изпълнителя.
чл.19. При приемането на заявката, Възложителя (заявителя) бива уведомен по имейл за срокът, в който ще бъде изработен работен вариант за преглед на неговият сайт.

чл.20. Изпълнителят си запазва правото да променя актуалните цени и услуги.

чл.21. Изпълнителят прилага мерки за защита на личните данни на Възложителя (заявителя) съгласно Закона за защита на личните данни и приетите от “Аса Къмпани” политики за защита на личните данни.

VIII. Приложимо право
чл.22. Всеки иск, произтичащ от или свързан с Договорните отношения между Изпълнителя и Възложителя (заявителя) се ръководи от вътрешното материално право на Република България. Страните се договарят да изключат приложението на Конвенцията на Обединените Нации за договора за международна продажба на стоки по отношение на този договор. Всеки съдебен процес между страните ще се осъществява изключително от българските държавни съдилища. Страните се съгласяват и приемат тази изключителна юрисдикция и подсъдност.

чл.23. Ако дадена разпоредба на тези Общи условия е недействителна или неизпълнима, или в противоречие с приложимото право, такава разпоредба ще се тълкува, ще се ограничи, или промени, както е необходимо, за да се отстрани недействителността или неизпълнимостта й, или противоречието й с приложимото право, а всички други разпоредби на тези Общи условия ще запазят действието си.

(1) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(2) Комисия за защита на конкуренцията

България
София 1000, бул. „Витоша“ №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr/ – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

чл.24.Настоящите Общи Условия са приети от “Аса Къмпани” ООД на 01.01.2018г. и са в сила до изричната им отмяна.
чл.25. “Аса Къмпани” ООД си запазва правото да изменя едностранно настоящите Общи условия без да дължи изрично уведомяване на своите клиенти.